BANNER DSA new1  

ສູນບໍລິການນັກສຶກສາ

ຫ້ອງ 110, ໂທ: 021 217787 ແຟັກ: 021 265094

ມີ ພະນັກງານທັງໝົດ 04 ທ່ານ.

 ທ່ານ ຫົງທອງ ຈັນທະວົງ  ຫົວໜ້າສູນບໍລິການນັກສຶກສາ
 ທ່ານ ເຂັມເພັດ ສາຍມະນີ  ຮອງຫົວໜ້າສູນ
 ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸດາ ກົມປະຊາ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ອຸດົມໄຊ ເພັງບັນທະວົງ  ວິຊາການ 

cct

Print