BANNER DSA new1  

ໂຄ່ງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

123

ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ມິບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 1. ຫົວໜ້າກົມ  1 ຕຳແໜ່ງ
 2. ຮອງຫົວໜ້າກົມ  3 ຕຳແໜ່ງ
 3. ຫົວໜ້າພະແນກ / ຜູ້ອຳນວຍການສູນ  4 ຕຳແໜ່ງ
 4. ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ / ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນ  5 ຕຳແໜ່ງ
 5. ພະນັກງານວິຊາການ 17 ຕຳແໜ່ງໃນນັ້ນສັງຢູ່
     * ພະແນກບໍລິຫານ  4 ຕຳແໜ່ງ
     * ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ນັກສຶກສາ  6 ຕຳແໜ່ງ
     * ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ  4 ຕຳແໜ່ງ
     * ສູນບໍລິການນັກສຶກສາ  3 ຕຳແໜ່ງ

Print