BANNER DSA new1  

ພະແນກກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ຫ້ອງ 110, ໂທ: 021 217787 ແຟັກ: 021 265094

ມີ ພະນັກງານທັງໝົດ 06 ທ່ານ.

 ທ່ານ ແສງອາລຸນ ແກ້ວໃສ  ຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ນາງ ພອນວິໄລ ສີປະເສີດ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 
 ທ່ານ ນາງ ສົມດາລີ ຜາຍປະດິດ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ຕະວັນສາຍ ເປີງຍອດຮຸ່ງ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ສົມປະສົງ ສີພັນທອງ  ວິຊາການ 
 ທ່ານ ສຸວິດາພອນ ໂງ່ນວໍຣະລາດ  ວິຊາການ 

me

Print