BANNER DSA new1  

ເວັບໄຊພາຍໃນ ກະຊວງ

 ຊື່ພາກສ່ວນ ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ

 ລິ້ງເວັບເຊບ

 1.  ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 2.  ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອອົງການອຸຍແນດສະໂກ

 www.lncu.gov.la/home-2/

 3.  ຫ້ອງການຄະນະປະສານງານກຳມາທິການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ 

 www.olympiclao.org/

 4.  ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາພາກເອກະຊົນ

 www.moes.edu.la/peaco/

 5.  ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ 

 www.moes.edu.la/ries/index.php/lo/

 6.  ສະຖາບັນພັດທະນາຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ

 http://www.moes.edu.la/ifead

 7.  ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

 www.moes.edu.la/organization

 8.  ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ

 9.  ກົມແຜນການ

www.moes.edu.la/dp-planning

10. ກົມການເງິນ

www.moes.edu.la/dof

11. ກົມກວດກາ

www.moes.edu.la/dp-of-inspection

12. ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

13. ກົມສາມັນສຶກສາ

www.moes.edu.la/DGE

14. ກົມສ້າງຄູ

www.temis-moes.gov.la/

15. ກົມອາຊີວະສຶກສາ

www.moes.edu.la/dp-TVET

16. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ

www.moes.edu.la/dhe

17. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

www.moes.edu.la/dnfe

18. ກົມພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

www.moes.edu.la/physical-art

19. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ

www.moes.dsa.edu.la/lo

20. ກົມກິລາລະດັບສູງ

21. ກົມກິລາມວນຊົນ

22. ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

www.imclao.com/

23. ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

www.moes.edu.la/ict_center

24. ສູນສະຖິຕິການສຶກສາ

25. ສູນວິໄຈການສຶກສາ

www.moes.edu.la/esrc

26. ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

27. ສູນປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ

28. ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດໂຮງພິມສຶກສາ

www.moes.edu.la/epe

29. ລັດວິສາຫະກິດຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ

http://www.laoseec.com

30. ສູນການສຶກສາເພື່ຶອພັດທະນາຊຸມຊົນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

http://moes.edu.la/seameo-ced

Print

ເວັບໄຊ ກະຊວງອື່ນໆ

 ຊື່ບັນດາ ກະຊວງ ຕ່າງໆ

 ລິ້ງເວັບເຊບ

♦ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ

www.mofa.gov.la

♦ ກະຊວງ ການເງິນ

www.mof.gov.la

♦ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະການຄ້າ

www.moic.gov.la

♦ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

www.monre.gov.la

♦ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

www.maf.gov.la

♦ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

www.moh.gov.la

♦ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

www.investlaos.gov.la

♦ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

www.molsw.gov.la

♦ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ

www.most.gov.la

♦ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

www.mpwt.gov.la

♦ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນາທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ

www.micat.gov.la

♦ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

www.mpt.gov.la

♦ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ

www.mod.gov.la

♦ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

www.laosecurity.gov.la

♦ ກະຊວງ ພາຍໃນ

www.moha.gov.la

♦ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

www.mem.gov.la

Print