BANNER DSA new1  

ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານລົງທະບຽນການຊອກວຽກເຮັດການທຳ ຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເທິງໜ້າເວັບໄຊ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ)    ເວັບໄຊ : www.lmi.molsw.gov.la      ໂທ:  021 213011. 

 

 ລົງທະບຽນ