BANNER DSA new1  

ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ຂໍເຊີນຊວນບັນດາທ່ານລົງທະບຽນການຊອກວຽກເຮັດການທຳ ຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເທິງໜ້າເວັບໄຊ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກົມຈັດຫາງານ)    ເວັບໄຊ : https://www.lmi.gov.la/    ໂທ:  021 213011. 

 

10436088 ລົງທະບຽນ